For information in English or German languages, please call +420604275280 or email to martin5rybacek@gmail.com

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

 

Prosíme, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky a ulehnutím na masážní stůl či usednutím do masážního křesla potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, objednávku neodesílejte a na masáž se nedostavujte. Děkujeme ????


INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst.2 OZ

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si námi nabízený produkt/službu, je naší zákonnou povinností informovat vás o tom, s kým obchodujete a o pravidlech našeho obchodování s vámi prostřednictvím internetu a o pravidlech, právech a povinnostech obou stran obchodování. 

Prodávající je fyzická osoba Martin Rybáček, IČ: 05179998, se sídlem Pravoúhlá 1891/12, Praha 5, 150 00.

Kontaktovat nás můžete výhradně emailem rybacek.martin@centrum.cz či na telefonu +420 604 275 280

Jsem masér mimo obor zdravotnictví, který poskytuje masérské a rekondiční služby na základě živnostenského oprávnění k živnosti vázané (certifikace jsou k nahlédnutí v masérně). Jsem cvičitel jógy se zaměřením na čchi kung, tuto kvalifikaci jsem získal na jednoletém rekvalifikačním kurzu s akreditací MŠMT (oficiální dokumenty o zdárném ukončení kurzu jsou opět k nahlédnutí v masérně). Vedu lekce cvičení čchi kung. Dále prodávám kosmetické prostředky, wellness produkty a online kurzy.

Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

Smlouva s vámi je uzavřena odesláním vaší objednávky anebo ulehnutím na masážní stůl či usednutím do masážního křesla. Tímto uzavřením smlouvy stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl/a předem informován/a o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil/a s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené vámi o Vás v objednávce považujeme za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.

Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře a bezpečně. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - blíže popsáno v dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů. 

Povinnosti a práva masírovaného klienta či klientky, cvičence či cvičenky (dále jen "klient") na lekci čchi kung nebo na masáži (dále jen "terapii"):

Klient má povinnost sdělit masérovi podrobnosti o svém zdravotním stavu v takovém rozsahu, aby si masér a cvičitel mohl udělat kvalifikované rozhodnutí při volbě masérského či terapeutického nebo cvičícího postupu tak, aby neuškodil klientovu zdraví či svému zdraví.

Klient souhlasí, že nemá zvýšenou teplotu, nemá infekční onemocnění ani zhoubné onemocnění, dále netrpí akutním kardiovaskulárním onemocněním a není v prvních třech měsících těhotenství. Dále klient souhlasí, že nemá hlubokou žilní trombózu ani naléhavé žilní onemocnění. 

Klient má právo na přerušení terapie z jakéhokoliv důvodu, ale bez nároku na vrácení zaplacené částky, pokud nedošlo k pochybení maséra či cvičitele.

Reklamace služeb


Při reklamaci poskytovaných služeb musí klient bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením maséra nebo cvičitele. Reklamace se podává výhradně skrze uvedený email či telefonicky na uvedeném čísle. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po klientovi.

Pravidla terapie

Termín návštěvy je vždy třeba domluvit předem telefonicky nebo emailem.

Pokud se klient na terapii dostaví pozdě, nemá nárok na náhradu času, který zameškal. Pokud se klient neomluví z neúčasti na terapii nejméně 12 hodin před jejím začátkem, má povinnost uhradit masérovi či cvičiteli plnou cenu služby

Masér a cvičitel, ale též klient, dodržují zásady hygieny, taktu a etického chování. Pokud se oběma stranám nebo jen jedné straně něco nelíbí, má právo a povinnost se hlasitě proti této skutečnosti verbálně a srozumitelně ohradit, aby bylo možné sjednat nápravu a zachovat terapii pro klienta maximálně přínosnou. 

Pokud se během terapie jakkoliv negativně změní stav klienta, je klient povinen tuto skutečnost masérovi nebo cvičiteli oznámit verbálně a srozumitelně.

Masér i cvičitel mají právo terapii předčasně ukončit v těchto případech:

a) u klienta se projeví zjevné příznaky infekčního onemocnění nebo

b) u klienta se projeví zjevné příznaky podnapilosti nebo příznaky po požití návykových látek nebo

c) u klienta se projeví zjevné příznaky zdravotních problémů neslučujících se s možností pokračovat v terapii nebo

d) se klient přes upozornění chová nepřístojně, nevhodně, obtěžujícím způsobem a v rozporu s dobrými mravy.

Osobní věci a cennosti
Studio poskytuje nadstandardní zákaznický bezpečnostní komfort. Masér ani cvičitel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před terapií, během terapie i po terapii neručí. (Například pokud byste si sundali šperk, není v naší moci neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté. Nemůžete po nás chtít, abychom poté obvolávali klienty, co přišli po Vás, zda něco neukradli...)

Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje klient souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti maséra či cvičitele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra či cvičitele.

Uživatelský účet

1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 1 rok nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

Odstoupení od smlouvy

1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

a) Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

b) dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na Naší vůli;

c) Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

d) Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;

e) Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

f) dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;

g) dodávka novin, periodik nebo časopisů;

h) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.

4. Lhůta k odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

6. V případě odstoupení od Smlouvy jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

7. Odpovídáte Nám škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

8. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 5.6.2022.

 

Provozní řád mobilního maséra 2022

 

 

 

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                  rybacek.martin@centrum.cz

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:                 rybacek.martin@centrum.cz

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 


 

Zpět do obchodu